DEELNEMINGSVRIJSTELLING

Deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting | Voordelen

deelnemingsvrijstelling.nl

This website may be for sale. Click here to inquire about this website.

DEELNEMINGSVRIJSTELLING

 

De deelnemingsvrijstelling voorkomt dubbele belastingheffing tussen vennootschappen. Wanneer een vennootschap (bijvoorbeeld een holding) deelneemt in een andere vennootschap en daardoor winst behaalt, hoeft de holding over deze ontvangen winst (in de vorm van dividend) geen vennootschapsbelasting of dividendbelasting te betalen. Deze vrijstelling is een van de belangrijkste pijlers van de vennootschapsbelasting. De deelnemingsvrijstelling wordt ingegeven door de wens om dubbele belastingheffing te voorkomen als de winsten van een dochtermaatschappij worden uitgekeerd aan de moedermaatschappij. De belangrijkste kenmerken van deze regeling zijn de volgende.

 

Deze winst is namelijk al belast in de vennootschap waar de betreffende winst is gerealiseerd. Dit betekent dat een werkmaatschappij de winst onbelast kan doorschuiven naar de holding. Ook de winst die de holding behaalt uit de verkoop van de werkmaatschappij valt onder de deelnemingsvrijstelling. Een vennootschap valt onder de deelnemingsvrijstelling alos deze direct of indirect meer dan vijf procent van de aandelen van de dochtermaatschappij in haar bezit heeft.

 

Alle uit hoofde van een deelneming genoten voordelen zijn vrijgesteld. In principe omvat de term 'voordelen' winsten en verliezen. Onder vrijgestelde opbrengsten valt ook de (koers)winst die bij de verkoop van een deelneming wordt gerealiseerd. Anderzijds zijn verkoopverliezen niet aftrekbaar. Als de deelneming in waarde daalt als gevolg van geleden verliezen, dan is ook een afwaardering van de deelneming door de moedermaatschappij in principe niet aftrekbaar. De kosten die verband houden met een deelneming (zoals rentekosten) kunnen in beginsel in aftrek worden gebracht. Verliezen ontstaan uit liquidatie van een deelneming kunnen onder bepaalde voorwaarden wel in aftrek worden genomen.

 

Als een vennootschap voor 5% of meer aandeelhouder is van een andere vennootschap, geldt onder bepaalde voorwaarden de deelnemingsvrijstelling. De vennootschap die dividend ontvangt, hoeft de ontvangen dividenden en het verkoopresultaat op de deelneming niet tot de belastbare winst te rekenen. Zo wordt binnen een concern over de winst slechts één keer vennootschapsbelasting geheven.

 

Deelnemingsvrijstelling.nl is een activiteit van InformationStart Internet Concepts B.V.

 

www.InformationStart.com